Regulamin


I. Definicje


1. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem solidnyprawnik.com zawierający między innymi informacje na temat Prawników, ich doświadczenia oraz specjalizacji.
2. Prawnik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej lub spółka prawa cywilnego, która świadczy profesjonalne usługi prawne i jest stroną Umowy.
3. Profil Prawnika – indywidulane konto na Portalu na którym Prawnik może udostępniać m.in. następujące informacje: opis, specjalizacja, miejsce świadczenia usług, koszt uzyskania porady prawnej, godziny/dni pracy/przyjęć. Prawnik może Profil swobodnie konfigurować w zakresie, w jakim dopuszczają funkcjonalności Portalu. Portal umożliwia Prawnikowi korzystanie z Profilu Podstawowego (bezpłatnego) lub Profilu Premium.
4. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Prawnikiem przedmiotem, której jest utworzenie i korzystania z Profilu przez Prawnika o treści określonej niniejszym Regulaminem na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
5. Usługodawca – właściciel i administrator Portalu - The Digital Rafał Napłoszek, 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 78/24, NIP 1181287878.

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Usługodawca zobowiązany jest m.in. do:
a) udostepnienia na Portalu wyszukiwarki Prawników umożliwiającej ich wybór i odnalezienie według takich kryteriów jak: miejsce świadczenia usług, specjalizacja, imię i nazwisko;
b) umożliwienia Prawnikom stworzenia Profilu i zamieszczania na nim m.in. następujących informacji opisu, specjalizacji, miejsca świadczenia usług, kosztów uzyskania porady prawnej, godzin/dni pracy/przyjęć.
c) umożliwienia osobom korzystającym z Portalu zamieszczania w Profilu Prawnika informacji i opinii o Prawniku;
d) umożliwienia osobom korzystającym z Portalu umówienia spotkania z Prawnikiem lub zadania im określonego pytani przy pomocy formularza kontaktowego;

e) umożliwienia korzystania z bloga i forum;
e) zapewnienia wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania Prawnika, który korzysta z Profilu Premium
2. Dostęp do Portalu przez osoby trzecie oraz korzystanie z niego nie jest uzależnione od dokonania rejestracji w Portalu lub jakiejkolwiek innej opłaty.
3. Materiały udostępniane użytkownikom Portalu oraz wygląd i treść Portalu stanowią własność Usługodawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Użytkownik oraz Prawnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów udostępnionych mu i przekazanych przez Usługodawcę wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

III. Zasady korzystania z Portalu


1. Prawnik oraz osoby trzecie korzystające z Portalu zobowiązane są czynić to w sposób zgodny z Regulaminem oraz nienaruszający praw osób trzecich.
2. Prawnik ponosi wyłączną̨ odpowiedzialność́ za czynności wykonane w ramach Portalu.
3. Dodawanie opinii o Prawnikach jest możliwe w ramach ich Profili. Opinie mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Prawnika.
4. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu.
5. Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez Prawników na własnych
Profilach.
6. Opinie nie mogą̨ naruszać́ prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń́ wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się̨ do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, itp.
7. Usługodawca ma prawo odmówić́ opublikowania opinii a opublikowanej usunąć́, jeżeli są̨ sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa.
8. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za treść́ informacji i opinii przekazywanych przez Prawników lub osoby korzystające z Portalu.
9. Usługodawca oświadcza, że korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się̨ na wyłącznie ryzyko użytkownika lub Prawnika. Wszelkie umieszczone w Portalu informacje i opinie nie są̨ objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
10. Wyłączną odpowiedzialność́ za zgodność́ podejmowanych przez Prawników w ramach Portalu działań́ z przepisami regulującymi zasady wykonywania określonych zawodów (o randze ustawowej oraz przepisów o charakterze korporacyjnym) ponoszą̨ wyłącznie Prawnicy.
11. Podczas korzystania z Portalu przez osoby trzecie lub Prawnika obowiązuje zakaz dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych.

 

IV. Zasady korzystania z Profilu

 

1. W celu utworzenia Profilu przez Prawnika należy dokonać rejestracji w panelu, wpisać wymagane informacje oraz dokonać ich zatwierdzenia.
2. Prawnik ponosi wyłączną̨ odpowiedzialność́ za treść́ podanych przez siebie danych oraz ich zgodność z prawdą.
3. Warunkiem dokonania rejestracji jest potwierdzenie przez Prawnika, że zapoznał się z Regulaminem oraz, że akceptuje jego treść bez zastrzeżeń.
4. Każdorazowy dostęp do Profilu wymaga podania przez Prawnika prawidłowego loginu oraz hasła.
5. W ramach Profilu Prawnik może m.in.: edytować informacje o osobie, odpowiadać́ na opinie, pytania, korzystać z bloga i forum.
6. Korzystanie z Profilu Podstawowego przez Prawnika jest bezpłatne.
7. Za utworzenie Profilu Premium Prawnik zobowiązany jest uiścić opłatę̨ zgodną z cennikiem dostępnym na Portalu.
8. Prawnik, który zakupił usługę Profilu Premium otrzymuje w szczególności następujące funkcjonalności:
a) dotarcie do nowych klientów online;
b) nawet do dziesięciu razy więcej odwiedzin Profilu;
c) brak innych promowanych Prawników - brak wyświetleń wizytówki innych Prawników zarejestrowanych na Portalu;
d) wyższą pozycję w wyszukiwarce Portalu;
9. Płatności za udostępnienie Profilu Premium należy dokonywać́ za pomocą̨ platformy solidnyprawnik.com lub w inny sposób określony na stronach Portalu.
10. Po upływie okresu, który został opłacony, Profil Premium ulega automatycznej zmianie na Profil Podstawowy. W celu dalszego korzystania z Profilu Premium Prawnik musi dokonać opłaty na zasadach jak w ust. 7.

 

V. Zamieszczanie treści (dotyczy bloga i forum)


1. Użytkownik dodając do Platformy treści wyraża zgodę na jej prezentację w Platformie w formie wybranej przez Usługodawcę.
2. Wydawca dodając treści do Platformy jednocześnie oświadcza iż dysponuje pełnią praw do zamieszczanych treści.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia treści z Platformy zarówno ze wskazaniem przyczyny jej/ich usunięcia jak i bez jej wskazania. Z tytułu usunięcia treści Użytkownikowi nie będącemu Konsumentem nie przysługują wobec Usługodawcy żadne roszczenia.
4. Użytkownik zamieszczając treści w Platformie oświadcza, że:
a. Ma pełne prawo do dysponowania treścią zamieszczoną na Platformie, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do niej, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub przysługują mu prawa do korzystania z treści;
b. Osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich rozpowszechniania, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku
c. Informacja zawarta w zamieszczonej treści jest zgodna z prawdą i nie ma na celu wprowadzenia nikogo w błąd.
5. Użytkownik zobowiązuje się przedstawić w terminie 7 dni odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa ustępie poprzedzającym na każde żądanie Usługodawcy.
6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez niego w Platformie treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
7. Użytkownik umieszczając w Platformie treści stanowiące utwór w rozumieniu prawa autorskiego udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji oraz pozwalającej na udzielanie dalszych licencji.
8. Użytkownik udziela licencji na korzystanie z treści na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;
c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
d. wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne,
e. relacje i spoty telewizyjne, radiowe,
f. publikacje w gazetach i czasopismach,
g. rozpowszechnianie w Internecie, na Platformie, na portalach społecznościowych, w banerach na innych portalach, w newsletterze,
h. udostępniania innym podmiotom do celów określonych w punktach powyższych.

 

VI. Warunki zawierania i rozwiazywania Umowy


1. Zawarcie Umowy następuje w momencie rozpoczęcia korzystania z Portalu przez Prawnika i nie wymaga konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń́.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Prawnik może w dowolnym momencie zrezygnować́ z korzystania z Portalu.

 

VII. Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu należy składać́ na adres poczty elektronicznej: kontakt@solidnyprawnik.com.
2. Reklamacja powinna zawierać́ w swej treści: imię̨ i nazwisko, adres poczty elektronicznej, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji.
3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą̨ poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają̨ uzupełnienia Usługodawca zwraca się̨, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień́ przez składającego reklamację przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.


VIII. Postanowienia końcowe

 

1. Zmiana Regulaminu może nastąpić́ z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia usług.
2. O każdorazowej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi Prawnika oraz osoby korzystające z Portalu na stronach Portalu oraz poinformuje bezpośrednio zarejestrowanych użytkowników o jego zmianie wysyłając wiadomość́ na wskazany podczas rejestracji adres e-mail lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio w jego Profilu.
3. Dane osobowe osób korzystających z Portalu przetwarzane są na zasadach i w sposób określony w Polityce prywatności umieszczonej na stronie Portalu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2018.